தூய்மை - 100%

Written by என். பி. அப்துல் ஜப்பார் on .

தங்கம் என்பது ஒரு தனிமையான கனிப்பொருள்: உலக மக்கள் யாவராலும் போற்றப்படும் உலோகம். உலக நாடுகள் அத்தனையும் தங்கள்

நெப்போலியனும் இஸ்லாமும்

Written by என். பி. அப்துல் ஜப்பார் on .

 

உலக வீரர் நெப்போலியன் போனப்பார்ட்டைப் பற்றி எல்லாச் சரித்திர முணர்ந்தவர்களும் நன்கறிவரெனினும், அவர் இஸ்லாத்தின் மீது மட்டற்ற அபிமானம் பூண்டவரென்பதைப் பலர் அறியாதபடி கிறிஸ்தவ சரித்திராசிரியர்கள் திரையிட்டு விட்டார்கள். இக்கட்டுரை அத்திரையைக் கிழித்தெறிகிறது.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker