அவ்லியாக்கள் அல்லாஹ் அல்லவே!

Written by பா. தாவூத்ஷா on .

பிணியை அளிப்பவன் இறைவனே என்கிறார்கள் எம் முஸ்லிம்கள்; ஆனால், அதனைப் போக்கடிப்பவர்கள் அவ்லியா என்கிறார்கள், அவ்லியா பக்தர்கள். இது முழு அபத்தமாயில்லையா? அல்லாஹ் தன் திரு நபியைப் பார்த்து, அவருக்கு வரக்கூடிய நலனைப் பெருக்கிக் கொள்ளவோ, கெடுதலைத் தவிர்த்துக் கொள்ளவோ அவர்கட்கே சக்தி இல்லை என்று சொல்லச் சொல்லியுள்ளான்.

இதழ்கள் மோதல்

Written by பா. தாவூத்ஷா on .

“வானிருள் பெறுவதேன்? தானென்று மறைவதேன்?” என்னும் மகுடத்தையுடைய துண்டுப் பிரசுரமொன்று ‘சற்புத்தி கூறுவோ”னால் எழுதப்பெற்று,

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker