தூய்மை - 100%

Written by என். பி. அப்துல் ஜப்பார் on .

தங்கம் என்பது ஒரு தனிமையான கனிப்பொருள்: உலக மக்கள் யாவராலும் போற்றப்படும் உலோகம். உலக நாடுகள் அத்தனையும் தங்கள்

நெப்போலியனும் இஸ்லாமும்

Written by என். பி. அப்துல் ஜப்பார் on .

 

உலக வீரர் நெப்போலியன் போனப்பார்ட்டைப் பற்றி எல்லாச் சரித்திர முணர்ந்தவர்களும் நன்கறிவரெனினும், அவர் இஸ்லாத்தின் மீது மட்டற்ற அபிமானம் பூண்டவரென்பதைப் பலர் அறியாதபடி கிறிஸ்தவ சரித்திராசிரியர்கள் திரையிட்டு விட்டார்கள். இக்கட்டுரை அத்திரையைக் கிழித்தெறிகிறது.

More Articles ...

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker