அக்கப்போர்

Written by நூருத்தீன் on .

இந்த FB அக்கப்போரில் நல்ல எழுத்துகளைத் தேடுவதற்கு, வைக்கோல் போரில் ஊசியைத் தேடுவது எளிதாக இருக்கும் என நினைக்கிறேன்.

அதற்காக நான் எழுதுவதை ஊசி என்று யாராவது நினைத்துவிட்டால்?

அக்கப்போரில் ஒன்று குறையும்!

e-max.it: your social media marketing partner

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker