சில சிந்தனைகள்

Written by நூருத்தீன் on .

ஒரு நாள் வீட்டில் அடுப்பு எரிந்து கொண்டிருந்த நேரம். பந்துடன் விளையாடிக் கொண்டிருந்த குழந்தை தவழ்ந்து அடுப்பருகே சென்று விட்டான்.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker