பத்திராசிரியர்களுக்கு வேண்டிய சில நுட்பங்கள்

Written by பா. தாவூத்ஷா.

இப்பொழுது சமீப காலமாக இந்நாட்டில் நாளொரு பத்திரிகையும், பொழுதொரு பேப்பருமாக வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன. இவற்றுள் சில தம்முடைய

இதழ்கள் மோதல்

Written by பா. தாவூத்ஷா.

“வானிருள் பெறுவதேன்? தானென்று மறைவதேன்?” என்னும் மகுடத்தையுடைய துண்டுப் பிரசுரமொன்று ‘சற்புத்தி கூறுவோ”னால் எழுதப்பெற்று,

பா.தாவூத்ஷாவின் வரலாற்றுச் சுருக்கம்

Written by பா. தாவூத்ஷா.

கி.பி. 1885-இல் கீழ்மாந்தூர் என்னும் (தஞ்சை ஜில்லா) மண்ணியாற்றங் கரையிலுள்ள குக்கிராமம் ஒன்றிலே நான் பிறந்தேன். என் 18-ஆவது வயதிலே மெட்ரிகுலேசன்

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker