1947-10 07. முதல் (தர) அநீதி

Written by எஸ். ஏ. கமால்.

இந்திய முஸ்லிம்களுக்கு இது காறும் சட்டசபைகளில் இருந்துவந்த தனித்தொகுதித் தேர்தல் முறையை ஒழித்து விடுவதென்று, இந்திய யூனியன் அரசியல்

1947-10 08. அனார்க்கலீ

Written by கு. வெ. ஜானகிராமன்.

“பூரண நிலவொளியில் வெள்ளியை உருக்கியது போன்று பாய்ந்தோடும் ஓடையருகே உனக்காக நான் காத்துக் கொண்டிருப்பேன். சகியே! இருதய வேதனை தாங்கமுடிய வில்லை.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker