ஆகாத கருமங்கள் - 3

Written by பா. தாவூத்ஷா.

35. இருட்டில் நின்று தொழுது கொள்வதே கூடாது; வெளிச்சத்தில்தான் தொழுது கொள்ளல் வேண்டும், என்று சில மெளட்டியர்கள் நம்புகின்றனர். இதுவும் ஒரு தவறான நம்பிக்கையேயாகும். இருட்டிலேனும் வெளிச்சத்திலேனும் எங்கேனும் தொழுதாலும் முகம் மாத்திரம்

ஆகாத கருமங்கள் - 4

Written by பா. தாவூத்ஷா.

61. குர்ஆனிலுள்ள சஜ்தாவின் ஒர் ஆயத்தை ஓதினால் இரண்டு சஜ்தாவாகத்தான் செய்ய வேண்டும்; அதுதான் சரியென்று சில பாமரப் பெண்மணிகள் நம்புகின்றனர். இதுவும் அறியாமையும் மூட நம்பிக்கையுமாகும்.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker