குத்பும், கௌதும்

Written by பா. தாவூத்ஷா.

அன்பீர்! முதன்முதலில், குத்புகள் விஷயமாகவும் கௌதுகள் சம்பந்தமாகவும் கேள்வி கேட்கப் பட்டிருக்கிறது. இதற்கு நாம் சொல்லும் விடையைச் சிறிது ஆழ்ந்து கவனிக்க வேண்டுமாய்க் கேட்டுக் கொள்ளுகிறோம். அனேக மனிதர்கள் இவ்வாக்கியத்தைச்

கில்ர் (அலை) - 1

Written by பா. தாவூத்ஷா.

கில்ர் (அலை) அவர்கள் இஸ்லாத்துக்கு முன்னேயே மரணமடைந்தனர்.

சில மனிதர்கள், கில்ர் (அலை) அவர்கள் அவுலியாக்களுக்கெல்லாம் நகீபாய் (தலைவராய்) விளங்கிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker