அட்டை

Written by பா. தாவூத்ஷா.

 

ஜியாரத்துல் குபூர்

(144 ஆகாத கருமங்களுடன்)

 

 “தாருல் இஸ்லாம்” ஆசிரியர்களால் இயற்றப்பட்டது.

 

பிரசுராலயம்: தாருல் இஸ்லாம் புஸ்தகசாலை
தபாற்பெட்டி நெ. 15, சென்னை
1930
விலை: அணா 12

 

Printed at the Guardian Press, Ltd., Broadway, Madras
4-9-1930

 

<<ஜியாரத்துல் குபூர் முகப்பு>>  <<அடுத்தது>>

 

இமாம் இப்னு தைமிய்யா எழுதியது

Written by பா. தாவூத்ஷா.

அன்புள்ள மேன்மைமிக்க சோதரீர்! இதுகாலை இத்தரணியின்கண் (சொந்தமாய் நமது தென்னாட்டின்கண்) கப்ர் வணக்கம், பஞ்சா வணக்கம், ஷெய்கு வணக்கம் போன்ற ஷிர்க்கான விஷயங்கள் எண்ணிறந்த விதமாய் மிளிர்ந்து வருகின்றன என்பதை நேத்திரமுடைய எவர்தாம் மறுத்துச் சொல்ல முன்வருவர்?

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker