5. அரண்மனை அடிமை

Written by N. B. அப்துல் ஜப்பார்.

Cairoஒருநாள் பிற்பகலில் யூசுப் உணவருந்திக் கொண்டிருந்தார். ஷஜர் அவர் முகத்தைப் பார்த்தவண்ணம் நின்றுகொண்டிருந்தாள். அவள் ஏதோ முக்கிய

6. விற்பனை

Written by N. B. அப்துல் ஜப்பார்.

Slave Tradeஆடு மாடுகளைப் போலே மனிதரும் விற்கப்பட்டனர், அல்லது வாங்கப்பட்டனர் என்பது இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டில் வாழும் நமக்கு வியப்பான விஷயமாகக்

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker