வியபிசாரமன்று; ஆனால், “நியோகம்!” - 10

Written by பா. தாவூத்ஷா.

ஸ்திரீகளும் புருஷர்களும் தம்முடைய சுரோணிதத்தையும் சுக்கிலத்தையும் விலைமதிக்கக் கூடாதவை என்று கருதவேண்டும். பிறகு இந்த விலையுயர்ந்த பதார்த்தத்தை அன்னிய ஸ்திரீயிடமேனும் வியபிசாரியினிடமேனும் கூடி நாசம் செய்யும் புருஷர்களும்

வேதங்களின் துர்ப்போதனை - 1

Written by பா. தாவூத்ஷா.

“(காபிர்கள்) தங்கள் நாக்களைக்கொண்டே அல்லாஹ்வின் பிரகாசத்தை அணைத்துவிட நாடுகிறார்கள். ஆனால், அல்லாஹ் தன்னுடைய பரஞ்சோதிப் பிரகாசத்தைப் பரிபூரணப் படுத்துகிறவனாய் இருக்கிறான், காபிரீன்கள் (இதைப்) பொருத்தக்கேடாய் எண்ணினும் சரியே.” - குர்ஆன்.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker