4. நான்காம் தொகுதி

Written by பா. தாவூத்ஷா & N.B. அப்துல் ஜப்பார்.

 

 

குர்ஆன் மஜீத் பொருளுரையும் விரிவுரையும்.
நான்காம் தொகுதி.

ஆக்கியோர்கள்:
அல்ஹாஜ் பா. தாவூத்ஷா ஸாஹிப் B.A.,
N.B. அப்துல் ஜப்பார் ஸாஹிப் B.A.

வெளியீடு:
தாருல் இஸ்லாம், சென்னை.

ஆண்டு:
முதற் பதிப்பு: 1965

 

 

 

 

சூரா

Surah

ஆயாத்

Aayat

வாசிக்க/பதிவிறக்க

Read/Download

அன் ந‘ஹ்ல் 16:14 - 16:63
அன் ந‘ஹ்ல் 16:64 - 16:100
அன் ந‘ஹ்ல் 16:101 - 16:128
ப'னீ இஸ்ராயீல் 17:1 - 17:39
ப'னீ இஸ்ராயீல் 17:40 - 17:70
ப'னீ இஸ்ராயீல் 17:71 - 17:111
அல் கஹ்'ப் 18:1 - 18:22
அல் கஹ்'ப் 18:23 - 18:68
அல் கஹ்'ப் 18:69 - 18:110
மர்யம் 19:1 - 19:33
மர்யம் 19:34 - 19:84
மர்யம், தா ஹா 19:85 - 20:48
தா ஹா 20:49 - 20:126
தா ஹா, அல் அன்பியா 20:127 - 21:28
அல் அன்பியா 21:29 - 21:79
அல் அன்பியா, அல் 'ஹஜ் 21:80 - 22:8
அல் 'ஹஜ் 22:9 - 22:40
அல் 'ஹஜ் 22:41 - 22:78
அல் மூமினூன் 23:1 - 23:51
அல் மூமினூன் 23:52 - 23:99
அல் மூமினூன் 23:100 - 23:118

 


<<முந்தையது>>  <<அடுத்தது>>

<<குர்ஆன் மஜீத் முகப்பு>>


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License


5. ஐந்தாம் தொகுதி

Written by பா. தாவூத்ஷா & N.B. அப்துல் ஜப்பார்.

 

 

குர்ஆன் மஜீத் பொருளுரையும் விரிவுரையும்.
ஐந்தாம் தொகுதி.

ஆக்கியோர்கள்:
அல்ஹாஜ் பா. தாவூத்ஷா ஸாஹிப் B.A.,
N.B. அப்துல் ஜப்பார் ஸாஹிப் B.A.

வெளியீடு:
தாருல் இஸ்லாம், சென்னை.

ஆண்டு:
முதற் பதிப்பு: 1967

 

 

 

 

சூரா

Surah

ஆயாத்

Aayat

வாசிக்க/பதிவிறக்க

Read/Download

அன் நூர் 24:1 - 24:25
அன் நூர் 24:26 - 24:40
அன் நூர், அல் 'புர்:கான் 24:41 - 25:9
அல் 'புர்:கான் 25:10 - 25:53
அல் 'புர்:கான், அஷ் ஷுஅ'றா 25:54 - 26:20
அஷ் ஷுஅ'றா 26:21 - 26:140
அஷ் ஷுஅ'றா 26:141 - 26:227
அன் நம்ல் 27:1 - 27:54
அன் நம்ல், அல் :கஸ'ஸ் 27:55 - 28:9
அல் :கஸ'ஸ் 28:10 - 28:51
அல் :கஸ'ஸ், அல் அ'ன்கபூ'த் 28:52 - 29:13
அல் அ'ன்கபூ'த் 29:14 - 29:60
அல் அ'ன்கபூ'த், அர் ரூம் 29:61 - 30:40
அர் ரூம், லு:க்மான் 30:41 - 31:34
அஸ் ஸஜ்தா - அல் அ'ஹ்'ஜாப்' 32:1 - 33:2
அல் அ'ஹ்'ஜாப்' 33:3 - 33:28
அல் அ'ஹ்'ஜாப்' 33:29 - 33:51
அல் அ'ஹ்'ஜாப்', அஸ் ஸபா 33:52 - 34:6

 


<<முந்தையது>>  <<அடுத்தது>>

<<குர்ஆன் மஜீத் முகப்பு>>


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License


Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker